✓ปลาแขยงธง ลักษณะเด่น วิธีเลี้ยงในตู้ปลา กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาแขยงธง ปลาแขยงธงเผือก ลักษณะ วิธีการเลี้ยง กินอะไร

ปลาแขยงธง (Bocourt’s river catfish)

ปลาแขยงธง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Mystus bocourti (Bleeker, 1864) เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Mystus ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Bagridae

ปลาแขยงธง มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Bocourt’s river catfish

ลักษณะ ปลาแขยงธง

ลักษณะเด่น

ปลาแขยงธง มีลักษณะเด่นคือ ก้านครีบหลังยื่นยาวมากดูคล้ายธง ทำให้ดูแปลกตากว่าปลาแขยงชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะ ปลาแขยงธงเผือก จะได้รับความนิยม แต่ปัจจุบัน เป็นปลาสวยงาม ที่หายากในตลาด

ลักษณะทั่วไป

ปลาแขยงธง มีลักษณะเป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดเล็ก ขนาดเฉลี่ยมีความยาวประมาณ 15 ซม. รูปร่างยาว ลำตัวแบนข้างมาก หัวเล็กแหลม หนวดที่มุมปากยาวถึงหาง ก้านครีบหลังยื่นยาวมากดูคล้ายธง หางและส่วนฐานครีบไขมันยาวกว่า แขยงชนิดอื่น ลำตัวมีลายแถบสีจาง ๆ ไม่ชัดเจน

อาหารปลาแขยงธง กินอะไร

ปลาแขยงธง กินปลาขนาดเล็ก ลูกกุ้ง แมลง ซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื่อย

ถิ่นอาศัย

ปลาแขยงธง มีถิ่นอาศัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำโขง

วิธีเลี้ยงปลาแขยงธงในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาแขยงธง สามารถเลี้ยงในตู้ร่วมกับปลาไม่มีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จัด โดยวางวัสดุตกแต่งประเภทก้อนหินหรือขอนไม้ เพื่อให้มีที่หลบซ่อน

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.