Skip to main content

✓ปลาแขยงหิน (ปลากดหิน, แค้หมู) ลักษณะ วิธีเลี้ยง กินอะไร

*ดูราคา อาหารปลา อุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ปลาแขยงหิน (ปลากดหิน,แค้หมู) ลักษณะ วิธีเลี้ยง กินอะไร

ปลาแขยงหิน (Asian bumblebee catfish)

ปลาแขยงหิน ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Pseudomystus siamensis (Regan, 1913) เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Pseudomystus ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Bagridae

ปลาแขยงหิน มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Asian bumblebee catfish และยังมีชื่ออื่น คือ ปลาขี้เหี้ย, ปลากดหิน, ปลาแค้หมู, ปลายางบอน

ลักษณะ ปลาแขยงหิน

ลักษณะเด่น

ปลาแขยงหิน มีลักษณะเด่นคือ เป็นปลาน้ำจืดที่มีสีสันและลวดลายสวยงามมากชนิดหนึ่ง นิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ปลา และส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศ

ลักษณะทั่วไป

ปลาแขยงหิน มีลักษณะเป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดเล็ก ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 10 ซม. ขนาดใหญ่สุด ที่พบความยาวประมาณ 20 ซม. ลำตัวเรียวยาวแบนข้างเล็กน้อย หัวแบนลงเล็กน้อย

พื้นลำตัวสีน้ำตาลแดง มีแถบสีดำขนาดใหญ่พาดขวางลำตัว 4 แถบ แถบที่ 1 พาดขวางส่วนหัวทั้งหมด แถบที่ 2 พาดจากบริเวณครีบหลังและแผ่นกว้างไป คลุมด้านล่างของลำตัว ตั้งแต่ครีบอกจนถึงครีบท้อง แถบที่ 3 เริ่มจากบริเวณ ครีบไขมันพาดผ่านลำตัวไปยังครับ ส่วนแถบที่ 4 พาดคลุมบริเวณโคนหางทั้งหมด

ปากขนาดเล็กอยู่ค่อนข้างต่ำ มีหนวด 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวที่สุดยาวจนถึง ครีบอก ส่วนหนวดคู่อื่น ๆ ยาวไม่ถึงครีบอก ครีบทุกครีบยกเว้นครีบอกสีเหลืองอ่อน มีแถบสีดำพาดขวางครีบประมาณ 1-2 แถบ ครีบอกสีเหลืองอ่อนมีจุดประสีดำ มีก้านครีบแข็งใหญ่แข็งแรงเป็นฟันเลื่อย ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหางเว้าลึก

อาหารปลาแขยงหิน กินอะไร

ปลาแขยงหิน กินลูกปลา ลูกกุ้งขนาดเล็ก ตัวอ่อนแมลงน้ำ แพลงก์ตอน ซากพืชและซากสัตว์

ถิ่นอาศัย

ปลาแขยงหิน มีถิ่นอาศัยในแม่น้ำ ลำธาร ลำคลองในทุกภาคของประเทศไทย

วิธีเลี้ยงปลาแขยงหินในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาแขยงหิน สามารถเลี้ยงในตู้ร่วมกับปลาไม่มีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จัดโดยวาง วัสดุตกแต่งประเภทก้อนหินหรือขอนไม้ เพื่อให้มีที่หลบซ่อน

*ดูราคา อาหารปลา อุปกรณ์เลี้ยงปลาสวยงาม ...

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.