ปลาแป้นแก้วยักษ์ ลักษณะ วิธีการเลี้ยง ปลาสวยงามของไทย!

ปลาแป้นแก้วยักษ์ (Duskyfin glassy perchlet)

ปลาแป้นแก้วยักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Parambassis wolffii Bleeker, 1851 เป็นสัตว์น้ำในกลุ่มปลา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดในสกุล Parambassis ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Ambassidae

ปลาแป้นแก้วยักษ์ มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ว่า Duskyfin glassy perchlet

ถิ่นอาศัย

ปลาแป้นแก้วยักษ์ มีถิ่นอาศัยในลุ่มน้ำแม่กลอง เจ้าพระยา แม่น้ำโขง และในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน และ อินโดนีเซีย

อาหารปลาแป้นแก้วยักษ์ กินอะไร

ปลาแป้นแก้วยักษ์ ลักษณะ วิธีการเลี้ยง ปลาสวยงามน้ำจืดไทย

ปลาแป้นแก้วยักษ์ กินจุลินทรีย์และตัวอ่อนแมลงน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะ ปลาแป้นแก้วยักษ์

ลักษณะเด่น

ปลาแป้นแก้วยักษ์ มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวมักมีสีใสหรือขุ่นจนสามารถมองเห็นกระดูกภายในลำตัวได้ นิยมนำมาฉีดสีสะท้อนแสงเข้าบริเวณข้างลำตัวเพื่อให้มีสีสันสวยงาม แล้วส่งขายต่างประเทศ

ลักษณะทั่วไป

ปลาแป้นแก้วยักษ์ มีขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 20 ซม. ลำตัวแบนข้าง หัวโต ตาโต ปากกว้าง ขากรรไกรล่างยื่นยาว ครีบหลังแบ่งออกได้เป็น 2 ตอน ตอนแรก เป็นก้านแข็งแรงและแหลมคม ตอนหลังเป็นครีบอ่อน ครีบหางเว้าลึก ครีบก้นมีก้านแข็ง 3 ชิ้น ครีบท้องมีก้านแข็ง 1 ชิ้น ครีบอกเล็ก ด้านท้องมีสีเงิน

วิธีเลี้ยงปลาแป้นแก้วยักษ์ในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาแป้นแก้วยักษ์ สามารถเลี้ยงเป็นปลาขนาดเล็ก เลี้ยงเป็นฝูงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ

อ้างอิง: อรุณี รอดลอย. ๙๕ ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย ๙๕ ปี กรมประมง : กรมประมง; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564.

รายละเอียดเพิ่มเติม